Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Sala de premsa

Convocatòries de premsa

Totes

El Consell de Mallorca acorda implantar el procediment de legalització extraordinària d'edificacions, de construccions, d'instal·lacions i d'usos en sòl rústic fora d’ordenació

El Consell de Mallorca acorda implantar el procediment de legalització extraordinària d'edificacions, de construccions, d'instal·lacions i d'usos en sòl rústic fora d’ordenació

(18/06/2024)

El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicat que es tracta d’immobles on ha prescrit la il·legalitat i no es poden demolir, s’obliga a prendre mesures ambientals i en queda prohibit l’ús turístic

El Consell de Mallorca ha acordat avui, en un ple extraordinari, implantar el procediment de legalització extraordinària d'edificacions, de construccions, d'instal·lacions i d'usos existents en sòl rústic fora d’ordenació. Es tracta de la disposició setena del Decret llei 3/2024, de 24 de maig, de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears, aprovat pel Parlament de les Illes Balears la setmana passada. El procés de legalització extraordinari en sòl rústic començarà quan es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’acord adoptat avui pel Consell de Mallorca d’implantació d’aquest procediment. 

En concret, el Decret llei proposa el procediment de legalització extraordinària d'edificacions, de construccions, d'instal·lacions i d'usos existents en sòl rústic, respecte dels quals en la  entrada en vigor ja no sigui procedent adoptar les mesures de restabliment de la legalitat urbanística si la il·legalitat ha prescrit. En aquest sentit, es determina que aquestes edificacions es poden legalitzar amb caràcter extraordinari en el termini màxim de tres anys. 

El conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, ha explicat que es tracta d'edificacions «que l’Administració pública no pot demolir, perquè han prescrit i es troben dins un carreró jurídic i urbanístic sense sortida». «Per aquest motiu –ha afegit Rubio– no estam davant cap amnistia, ja que no hi ha possibilitat per part de l’Administració pública d’obligar a restablir la legalitat urbanística. És un procés de regulació extraordinari.» 

Aquesta legalització implica tota una sèrie de condicions per als propietaris. És el cas que en les llicències que s’atorguin per a la legalització d’immobles fora d’ordenació s’ha de fer constar expressament la prohibició de destinar l’immoble legalitzat a la comercialització turística. De fet, obliga a inscriure aquesta prohibició de lloguer turístic en el Registre de la Propietat. 

Així mateix, s’exigirà un projecte tècnic de legalització, la sol·licitud de llicència i mesures de caràcter ambiental que suposin la reducció de la contaminació lumínica, un increment de l’eficiència energètica i la instal·lació de sistemes de depuració d’aigua. 

A més, els propietaris que optin a la legalització d’una edificació fora d’ordenació han d’abonar les taxes corresponent i una prestació econòmica al seu respectiu ajuntament. Uns fons que obligatòriament s’han de destinar a l'adquisició, la recuperació, la protecció i la gestió sostenible d'espais i de recursos naturals o a la dotació del patrimoni municipal de sòl. 

La norma implantada avui pel Consell de Mallorca preveu tota una sèrie d’excepcions on no es permet la legalització. 

Les excepcions: 

a) Les edificacions, construccions o instal·lacions que, d'acord amb el planejament vigent, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament. 

b) Les edificacions, construccions o instal·lacions situades al domini públic, a la zona de protecció de les carreteres o a les servituds derivades de la legislació de costes. 

c) Les edificacions, les construccions, les instal·lacions i els usos que impliquin l'exercici d'una activitat per a la qual es requereixi, d'acord amb la legislació sectorial vigent, l'adquisició de places, quotes o altres drets de caràcter públic i limitat. 

d) Les edificacions, construccions o instal·lacions en les quals es desenvolupin activitats subjectes a la prèvia declaració d'interès general a què es refereix la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, quan l'activitat de què es tracti en cada cas no sigui declarada d'interès general d'acord amb l'article 26 de la Llei esmentada, sense que resulti aplicable als efectes d'aquesta disposició addicional l'incís final de l'article 30.3 d'aquesta Llei.