Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Comunicat de l'IMAS en relació a la tutela, guarda, acolliment familiar i adopció de menors

Comunicat de l'IMAS en relació a la tutela, guarda, acolliment familiar i adopció de menors

(01/12/2015)

D’acord amb l’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Direcció Insular de Menors i Família del Consell de Mallorca és l’organisme encarregat d’exercir les competències pròpies en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i adopció.

El Consell de Mallorca, a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), és la Entitat Pública competent a Mallorca per a gestionar la protecció dels menors que es trobin en situació o risc de desemparament, conforme a la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, modificada por la Llei 26/2015 de 28 de juliol, i d'acord amb els principis informadors de l'actuació administrativa recollits a la normativa estatal i als tractats internacionals i en particular el principi de l'interès superior del menor.

 

D'aquesta manera l’IMAS exerceix a través de la Direcció Insular de Menors i Família les competències pròpies en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i adopció d’acord amb l’article 70.8 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors així com la Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 163 de 18/11/06) i resta de la normativa complementaria.

 

Actualment l'IMAS té, aproximadament 1.200 infants i joves sota la seva protecció, però no tots ells es troben en la mateixa situació.

 

En el cas concret dels menors que es troben en situació de desemparament, l'IMAS és l'organisme encarregat de declarar la situació de desemparament i assumir la tutela dels menors, per ministeri de la Llei. L'article 18 de la LO de Protecció Jurídica del Menor defineix el supòsits de desemparament, i l'article 172 del Codi Civil determina de quina manera ha de procedir l’entitat pública que haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la guarda del menor, mitjançant l'acolliment residencial o l'acolliment familiar. Aquesta mesura suposa la suspensió de la pàtria potestat.

 

En altres casos són els pares o tutors els qui sol•liciten de l'entitat protectora (IMAS) l'assumpció de la guarda dels menors quan per circumstàncies greus i transitòries no puguin fer-se càrrec d'aquests o quan així ho acordi el jutge en els casos en què legalment pertoqui.

 

Per altra banda, en determinades circumstàncies, es pot apreciar una situació de risc tal i com es defineix a l'article 17 de la LO Protecció Jurídica del Menor, quan a causa de circumstàncies, mancances o conflictes familiars, socials o educatius el menor es vegi perjudicat en el seu desenvolupament personal, familiar, social o educatiu en el seu benestar o en els seus dret.

 

L'apreciació per part de l'Administració d'una situació de risc per a l'infant no comporta una separació física del menor respecte de la seva família però si que suposa una intervenció per part de l'entitat protectora, en el cas de Mallorca, l'IMAS, de cara a evitar una possible situació posterior de desemparament, per la qual cosa els pares o tutors hauran de col•laborar amb la entitat protectora mitjançant un projecte d'intervenció social i educatiu familiar, per tal d'eliminar, reduir o compensar les dificultats o mancances detectades.

 

Totes les resolucions administratives sobre les mesures de protecció preses per l'IMAS són recurribles davant els Jutjats de Família i sempre són notificades a la Fiscalia de Menors, a la qual s'informa d'altres actuacions en relació als menors.

 

La direcció insular de Menors i Família té per tant com a funcions principals dur a terme les actuacions previstes a la legislació en matèria de protecció a menors en situació o risc de desemparament; gestionar directament o indirectament els serveis, centres i programes d'intervenció que s'estimin necessaris per atendre aquests menors i les seves famílies. D'altra banda, també es competència de l'IMAS formar i fer el seguiment de les persones o famílies sol•licitants d'acolliment i adopcions.

 

En aquest sentit, els professionals i tècnics de l'àrea de Menors i Família de l'IMAS, actuen amb rigor, responsabilitat, professionalitat i respecte cap a la llei. Són un col•lectiu motivat i compromès amb el benestar dels menors. En definitiva, l'IMAS, tutela perquè aquests nins i nines estan desemparats i els seus pares no poden garantir la seva adequada protecció. La prioritat de l'IMAS, per tant, és sempre el benestar del menor.