Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca assumeix des d’avui la gestió de totes les competències en matèria turística i les integra dins del nou departament de Transició, Turisme i Esports.

El Consell de Mallorca assumeix des d’avui la gestió de totes les competències en matèria turística i les integra dins del nou departament de Transició, Turisme i Esports.

(01/01/2022)

El Consell de Mallorca assumeix des d’avui la gestió de totes les competències en matèria turística i les integra dins del nou departament de Transició, Turisme i Esports.

Les noves competències inclouen la planificació sectorial turística a Mallorca, la potestat reglamentària, el foment de l’activitat turística i la fixació de polítiques comunes amb la resta de consells que ja gestionen aquesta competència. Els tràmits telemàtics de tots els serveis ja es troben operatius a la web del Consell de Mallorca.

El Consell de Mallorca assumeix avui la competència en matèria d’Ordenació turística a través del nou Departament de Transició, Turisme i Esports, en virtut de l’acord de la Comissió Mixta de Traspassos Govern-Consells que ha estat referendat per Acord del Consell de Govern del passat 13 de desembre. Aquest departament substitueix l’antiga denominació de ‘Turisme i Esports’ que es va crear a principis de la legislatura, i es manté sota la direcció del conseller Andreu Serra.

A més la nova organització de les funcions inclou el canvi de denominació de l’antiga Direcció Insular de Turisme, que ara passa a denominar-se  Direcció Insular de Promoció Turística, amb Lucia Escribano com a responsable. I també es crea la nova Direcció Insular de Transició i Ordenació Turística, que tindrà per finalitat la gestió precisament de les noves competències assumides avui. L’organigrama del nou departament es completa amb la Direcció Insular d’Esports, que es manté amb Marga Portells al capdavant.

Les noves funcions i serveis d’Ordenació Turística

A partir d’avui el Departament de Transició, Turisme i Esports, que ja era competent per a la promoció turística de Mallorca i l’esport de base, passa a ser referent en la gestió global del turisme a l’illa, d’igual manera que ja feien fins a la data la resta de Consells, acomplint les funcions en aquesta matèria ja previstes en l’Estatut, que genèricament afecten a la planificació sectorial turística a Mallorca, la potestat reglamentària, el foment de l’activitat turística i la fixació de polítiques comunes amb la resta de consells.

Més en concret el Consell de Mallorca ostenta la titularitat i la gestió del registre insular d’empreses turístiques, així com les activitats administratives i de gestió en relació a les mateixes previstes a la Llei del turisme; l’activitat inspectora d’establiments i la potestat sancionadora, la tramitació de queixes d’usuaris, el tràmit de canvi d’ús dels establiments, l’emissió d’informes o la declaració de municipi turístic, entre d’altres funcions.

L’acord preveu el traspàs efectiu de 61 llocs de feina que s’integren dins de l’estructura del Consell de Mallorca, afectant als serveis d’ordenació turística, inspecció i estratègia, el servei tècnic i el de control d’empreses i activitats.

Tots aquests serveis ja estan plenament operatius per ala tramitació telemàtica a través de la seu electrònica i del web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.cat

Així mateix es preveu que el Consell tingui plenes competències per la gestió dels recursos turístics a Mallorca, la implantació de polítiques de qualitat turística i de plans de modernització i el desenvolupament de polítiques d’infraestructures turístiques entre d’altres. El Consell de Mallorca tindrà a càrrec el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, que en aquest cas serà efectiu a partir de l’1 d’abril de 2022 i requerirà d’un conveni específic entre el Consell i el Govern que en preveurà la modificació dels estatuts.

L’assumpció de les competències d’Ordenació completa les que ja exerceix el Consell en matèria de Promoció turística, des de 2018, any en que també es van incorporar els traspassos de les polítiques d’Igualtat i de Joventut.