Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca assumeix la gestió del Museu de Mallorca

El Consell de Mallorca assumeix la gestió del Museu de Mallorca

(16/01/2019)

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts per unanimitat la proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de la gestió que fins ara exercia el Govern de les Illes Balears en relació al Museu de Mallorca. La delegació és efectiva, amb caràcter retroactiu, des de dia 1 de gener de 2019. El traspàs de gestió afecta el Museu de Mallorca, la Secció Etnològica de Muro, el Museu Monogràfic de Pol·lèntia i els magatzems de Son Tous i està dotada amb un pressupost de 445.133 euros.

“Tancam un any de feina des que vàrem demanar la transferència de la gestió del Museu de Mallorca al Consell de Mallorca”, ha recordat el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, per a qui “és molt important que la llei s'hagi aprovat amb la unanimitat de les forces polítiques del Parlament. És una satisfacció i alhora una gran oportunitat per al Consell. La gestió del Museu de Mallorca ens ajudarà a dissenyar una política museística per vertebrar un sistema insular de museus a la nostra illa i acostarà aquest museu de referència a la ciutadania”. Miralles ha recordat que ara la següent passa és constituir les comissions que inclou la llei aprovada avui “per treballar juntament amb el Govern de les Illes Balears en la reclamació al govern de l’Estat de les inversions necessàries tant per al Museu de Mallorca com per a la secció etnològica del Museu de Muro”.

La llei aprovada avui contempla la creació d’una comissió paritària, com a òrgan permanent de coordinació i cooperació bilateral entre el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. I encomana a totes dues institucions l’elaboració, en el termini de sis mesos, d’un document en el qual es reflecteixin les necessitats inversores, a curt i mitjà termini, del Museu de Mallorca i les seves seccions. “El Govern de les Illes Balears ha de treballar de manera conjunta amb el Consell Insular de Mallorca per obtenir del Govern de l’Estat un compromís pressupostari per finançar de manera urgent les inversions inajornables en els immobles en què s’ubiquen la Secció Etnològica de Muro del Museu de Mallorca i les seves instal·lacions i equipaments”, inclou el text legal aprovat avui al Parlament.

A més, per assegurar una transició de responsabilitats eficaç entre administracions, la llei preveu la creació d’una comissió tècnica, els membres de la qual han de certificar, en el termini màxim de sis mesos, el volum i la ubicació topogràfica dels béns mobles que formen les col·leccions arqueològiques, de belles arts i etnològiques del Museu de Mallorca. Aquesta comissió tècnica també s’ha d’encarregar d’elaborar un inventari de la resta de béns mobles, que ha de contenir el mobiliari, els instruments, els equipaments tècnics, els equipaments informàtics i la resta de recursos posats a disposició del Consell de Mallorca, amb indicació del seu estat.

La delegació de competències del Museu de Mallorca al Consell és efectiva, amb caràcter retroactiu, des de l’1 de gener de 2019, segons la llei. El Museu de Mallorca s’incorpora a partir d’ara a la Secció de Museus i Belles Arts del Consell de Mallorca, que depèn de la Direcció Insular de Cultura. El cost efectiu net de la delegació és de 445.133 euros anuals, una xifra que no inclou els costos directes de personal, ja que aquest continuarà essent responsabilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Es tracta de 18 treballadors, dels quals 17 són del Museu de Mallorca i 1 de la Secció Etnològica de Muro, que seguiran depenent orgànicament del Govern, però que funcionalment dependran de la institució insular, la qual exercirà les facultats de direcció, impuls, control i inspecció ordinària.

En funció d’aquesta delegació, el Consell de Mallorca passarà a exercir totes les potestats implícites de gestió de la institució insular, llevat de les expressament atribuïdes a l’Administració de l’Estat. Pel que fa a la Comunitat Autònoma, es reserva algunes potestats com les autoritzacions sobre la sortida o el moviment de fons museístics o sobre les intervencions de conservació i restauració dels fons que siguin de la seva titularitat, entre d’altres.

Pel que fa als edificis titularitat de l’Estat, el Consell de Mallorca s’encarregarà de les despeses de manteniment i conservació, mentre que les inversions que suposin una intervenció més enllà del manteniment i la conservació hauran de ser programades per l’Administració de l’Estat i la de la Comunitat Autònoma, sempre amb la consulta prèvia a la institució insular i la participació d’aquesta.

¿¿¿¿¿¿¿