Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca ha invertit 550 milions d'euros en serveis socials aquesta legislatura

El Consell de Mallorca ha invertit 550 milions d'euros en serveis socials aquesta legislatura

(18/03/2015)

Maria Salom ha destacat que quasi la meitat del pressupost de la institució insular s'ha destinat a l'IMAS, que compta el 2015 amb el pressupost més elevat de la seva història, amb 144 milions d'euros

La presidenta del Consell, Maria Salom, acompanyada per la consellera de Benestar Social i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer, ha fet balanç de les polítiques socials de la institució durant aquesta legislatura.

 

En aquest sentit, la presidenta ha destacat la gran inversió que s'ha duit a terme des de la institució insular, i que en aquests quatre anys ha suposat més de 550 milions d'euros. Salom ha posat de manifest que des de la institució que presideix s'ha duit a terme una “bona gestió econòmica i gràcies a la solidaritat de la resta de departaments, l'aportació que fa el Consell a l'IMAS és de quasi la meitat del seu pressupost, quan a l'inici de la legislatura aquesta xifra era del 28%. En aquest sentit, ha posat de manifest que enguany “s'ha aprovat el pressupost més alt de la història en serveis socials”, i que aquesta xifra s'ha vist incrementada en quasi un 20% des de l'inici de la legislatura.

 

Salom també ha destacat que al llarg d'aquests quatre anys “el Consell a través de les diferents iniciatives i programes realitzats amb entitats especialitzades i iniciativa privada ha estat el suport imprescindible pels mallorquins que més ho necessitaven”.

 

La presidenta ha destacat alguns dels programes nous que s'han posat en marxa, com el programa Espai contra l'exclusió residencial o el programa Aprofita de repartiment d'aliments, que són un bon exemple d'aquesta nova gestió i la col·laboració amb les entitats del sector i l'empresa privada.

 

Per la seva banda, la consellera de Benestar Social i presidenta de l'IMAS ha volgut destacar “que les xifres demostren que no hi ha hagut retallades en serveis socials”, així com “la capacitat de l'IMAS d'adaptar-se a les noves necessitats i als nous perfils d'usuaris”.

 

Cirer ha volgut també deixar palesa la diversitat d'àrees i usuaris que s'atenen als serveis socials, des de les persones en risc d'exclusió social, fins a la gent gran, els menors en situació de desprotecció o les persones amb discapacitat, i ha destacat la normalització en matèria de gestió econòmica i la constant col·laboració tant a nivell institucional (Govern i Ajuntaments) com amb les entitats que treballen en aquest camp.

 

 

 

Dossier informatiu: balanç legislatura 2011-2015

 

Aquests quatre anys de legislatura a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), s'han caracteritzat per una línia política centrada en l'atenció a la persona per damunt de tot. Una política que s'ha materialitzat en un important esforç econòmic del Consell, que malgrat la davallada pressupostària de la majoria dels seus departaments, ha cregut en  les polítiques socials, augmentant el pressupost de l'IMAS quasi en un 20%.

 

Aquest esforç del Consell s'ha vist reforçat per una bona gestió econòmica de l'IMAS, que ha fet possible normalitzar la seva situació, complint amb el compromís assumit de fer front als pagaments endarrerits i mantenir-los al dia, tant pel que fa als proveïdors com a les entitats i ajuntaments amb qui l'IMAS treballa. Aquesta feina ha comportat, durant quasi tota la legislatura, un important sacrifici, que no ha permès altres despeses en matèria d'inversions en infraestructures, inversions que des de finals del 2014 i, sobretot, aquest 2015 es poden començar a dur a terme, principalment als centres residencials per a gent gran que gestiona el Consell.

 

Una altra de les característiques que han marcat les polítiques d'aquests quatre anys, ha estat l'adaptació dels serveis als usuaris, així, a més de mantenir els serveis ja existents, s'han creat noves places, tant en matèria de Gent Gran, com per a persones amb discapacitat i persones en risc d'exclusió i s'han posat en marxa nous programes, sobretot en aquesta darrera àrea, que s'adapten als perfils dels nous usuaris dels serveis socials. D'aquesta manera, s'han creat programes específics per a persones en situació de risc d'exclusió residencial (programa Espai),  de repartiment d'aliments (programa Aprofita), o per a famílies amb menors al seu càrrec (programa Suport) entre d'altres.

 

La posada en funcionament d'aquests nous serveis, així com les millores en els ja existents, han posat de manifest el nivell d'implicació de l'empresa privada i les entitats del sector (Eroski, Fundació Iberostar, Càritas, etc) amb les polítiques socials del Consell.

 

Abans d'entrar a tractar en detall les distintes àrees podríem fer una sèrie de consideracions que afecten al conjunt de l'IMAS.

 

En aquest sentit és destacable el fet que l'IMAS ha augmentat cada exercici el seu pressupost. Així, l'any 2011 varem arribar amb un pressupost inicial  de 121.338.740€ (era el pressupost prorrogat de 2010) i per aquest 2015 el pressupost inicial és de 144.098.528,40€ (18,7% més), el més alt de la història en matèria de serveis socials. Això posa de manifest un altre factor important en matèria de gestió, ja que, des del començament s'ha ajustat el pressupost a les necessitats reals de la institució, reduint la diferència entre el pressupost inicial i l'executat fins al 3,97% (front al 10,27% del 2010).

  

Això està directament relacionat amb el fet que el 2011, el Consell destinà un 28,6% del seu pressupost a polítiques socials, mentre que en el darrer pressupost de la legislatura (i amb una quantitat global inferior), la quantitat que s'ha destinat a l'IMAS, representa quasi la meitat del pressupost del Consell, un 43,83%.

 

Una de les principals dificultats amb què es va trobar l'equip directiu a la seva arribada a l'IMAS, era el tema del pagament a les entitats, proveïdors i ajuntaments . Després de treballar conjuntament amb les entitats i amb un esforç important per part de l'àrea de Gerència, s'ha aconseguit reduir el temps d'espera i s'ha passat dels 150 dies a l'inici de la legislatura, als 26-30 dies actuals, així com pagar el deute pendent als ajuntaments i haver pagat els imports del PPB de l'exercici 2014. Hem complit així amb un dels compromisos adquirits per la institució.

 

Per àrees el resum de la legislatura quedaria de la següent manera:

 

Persones amb Discapacitat

 

Una de les actuacions més destacades d'aquesta legislatura en matèria de Persones amb Discapacitat ha estat l'augment de les places en els diferents serveis que l'IMAS té concertats amb les entitats del sector. D'aquesta manera, s'ha passat de les 1.601 places de l'any 2011 a les 2.229 amb què es va acabar el 2014 (en total 628 places). Aquest augment pràcticament duplica el que es va produir durant l'anterior legislatura, on s'augmentaren 329 places.

 

Així mateix, el 2013 es produí també una important novetat, el traspàs de cinc serveis per part del Govern, per a Persones amb Discapacitat, en concret es tracta dels programes Programes de Lleure Adaptat, Respir Familiar, Suport a la Funció Tutelar, Servei de Rehabilitació Integral  i finalment, el Servei d’Habitatge supervisat de baixa intensitat.

 

Una altra de les actuacions destacades ha estat el canvi en el sistema de gestió del transport per al col·lectiu de persones amb discapacitat, així com l'impuls que des d'aquesta àrea s'ha donat a la modificació de la Llei de Serveis Socials (decret llei que fou aprovat pel parlament de les Illes Balears el novembre de 2013 però pendent d'aplicació) per a possibilitar la concertació dels serveis d’atenció, tant a les persones amb discapacitat com a la resta de col·lectius que se’n puguin veure afectats,  el que dóna una seguretat i recolzament a les entitats del tercer sector que gestionen aquest tipus de serveis.

 

Aquesta àrea ha estat la que proporcionalment ha patit un major augment pressupostari al llarg de la legislatura, passant dels 24.858.943,85€ del 2011 als 34.427.652,81€ d'enguany, el que suposa un increment del 38,5%.

 

Inclusió Social

 

En aquesta àrea en concret les principals actuacions que s’han duit a terme al llarg d'aquests quatre anys han estat la posada en funcionament de nous serveis adaptats a les noves necessitats, conjuntament amb entitats especialitzades o amb empreses privades, així com l'increment del pressupost per adaptar-lo a les necessitats reals dels usuaris.

 

Així, s'ha posat en marxa el Programa ESPAI, de protecció i acompanyament a persones en risc d’exclusió residencial, duit a terme amb Creu Roja, que es posà en marxa el juny de 2013, es va mantenir el 2014 i segueix en funcionament aquest 2015. L'IMAS, haurà invertit en aquest nou programa 1.500.000€ en els tres anys en els que s'haurà duit a terme. Durant el primer any i mig (2013-2014) s'atengueren 4.819 persones, i s'obriren un total de 1.368 expedients.

 

Al llarg d'aquesta legislatura també s'ha iniciat el Programa APROFITA, amb la col·laboració de la cadena de supermercats EROSKI, per a la recollida d’excedents alimentaris dels supermercats que es reparteixen a les famílies, a través dels serveis socials municipals o mitjançant la col·laboració de diferents entitats del sector. Mitjançant aquest programa s'ha arribat a més de 4.000 famílies (més de 20.000 persones) de 25 municipis de Mallorca, entre les que s'han repartit més de 55.000 productes alimentaris.En total han participat del programa 98 centres i 31 entitats.

 

Així mateix, i fruit de la col·laboració amb una entitat d'aquest sector, s'ha posat en funcionament un Servei d'Acció Social de Base, gestionat a través de Càritas, al que s'hauran destinat 1.200.000€ els darrers quatre anys.El 2011 es signà amb aquesta entitat un contracte de serveis de dos anys, prorrogable altres dos, a raó de 300.000€ anuals.

 

També al llarg d'aquests anys s'han incorporat 100 noves places a la Xarxa d'Inserció Social, arribant a les 460 places amb les que compta ara. Cinquanta d'aquestes noves places són al centre de Ca l'Ardiaca, gràcies al conveni signat amb la Fundació Iberostar, que possibilità la reforma i ampliació del centre. Dins la xarxa, que atén les persones en situació d'exclusió social, ha creat recursos adreçats a nous perfils, com el d'exreclosos amb o sense problemàtica afegida de salut mental, persones en situació d'exclusió amb malalties invalidants i s'ha integrat a la xarxa l'alberg de Manacor que gestiona la Fundació Trobada. Continuant amb aquesta línia de descentralització d'aquest tipus de serveis, està previst per aquest 2015 la posada en funcionament d'un altre recurs residencial a la part forana, en concret a Binissalem.

 

A la secció de prestacions, s’ha augmentat la dotació pressupostària de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), adaptant-la a les necessitats reals, passant dels 3.980.646,65€ del 2011 als 6.543.817€ del darrer pressupost aprovat, el que suposa un augment del 64.39%.  

 

El 2014 l'IMAS rebé una aportació extraordinària per part del Consell com a resultat de l'acció judicial, que suposà uns ingressos de 2M d'euros que es destinaren a la RMI i a un projecte contra la pobresa infantil, el Pla Suport, coordinat a través dels ajuntaments de l'Illa.En concret el Pla Suport suposà una inversió de 984.004,3€ que es materialitzà amb la signatura de 40 convenis amb 39 municipis i una mancomunitat de l'Illa.

 

En relació a les ajudes directes a municipis, en aquest apartat, també s'ha produït un increment tant pel que fa a les Ajudes per Urgent Necessitat (UGN), a les que s'ha destinat 1.350.000 € (un 10% més que la passada legislatura). També ha crescut la dotació del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), que ha registrat un augment del 57,29%, amb una dotació per al 2015 de 6.737.654,71€.  També és de destacar el fet que l'IMAS ha aconseguit saldar el deute que el departament mantenia en concepte de PPB amb els diversos municipis de l'Illa i que a principi d'aquesta legislatura superava els 25M d'euros.

 

Com la resta d'àrees de l'IMAS, el pressupost per a Inclusió Social ha augmentat, un 27,17% des de l'inici de la legislatura, fins arribar als 23.515.126,8€ pressupostats per al 2015.

 

Gent Gran

 

En l’àrea de Gent Gran, s’ha continuat treballant per atendre les necessitats d’aquest col·lectiu. Així, a més del servei d’acolliment residencial, des d'aquesta àrea s'ofereixen també serveis de centre de dia i llars socioculturals per a Gent Gran, que continuen donant serveis dirigits a la prevenció del deteriorament físic, foment de l’autonomia personal i afavoreixen la presència de la persona en el seu entorn familiar, amb 22.000 participacions en les diferents activitats que s’hi organitzen.

 

Entre les novetats d'aquest departament destaca la posada en funcionament del programa de prioritat social com a resposta per resoldre situacions de desprotecció greu (exclusió, abandonament, negligència i maltractament), i la de l'Observatori de les Persones Majors de Mallorca. En aquest cas es tracta de la creació d'un ens que té com a principal objectiu d'analitzar les necessitats psicosocials i econòmiques dels majors per a poder orientar i formular propostes de millora a les administracions i entitats que ofereixen atenció i suport a aquest col·lectiu.

 

Aquesta àrea ha estat la que s'ha vist més beneficiada en el darrer any ja que s'han pogut iniciar algunes obres d'acondicionament, reforma i millora de les instal·lacions, que fins aleshores no s'havien pogut dur a terme per manca de pressupost. Es tracta de la coberta de la residència Huialfàs (Sa Pobla) i la millora del pavelló C de la Llar d'Ancians.  En total, la primera fase de les obres de millora dels centres residencials de l'IMAS, suposà el 2014 una inversió total de 591.656€. De cara al 2015, des de l'IMAS es preveu continuar amb les inversions en els nostres centres residencials, amb un pressupost aproximat de 2.780.000 € procedents d'una modificació pressupostària del Consell. Aquest quasi 3M es destinaran a la finalització de la reforma del pavelló C de la Llar d'Ancians, amb 1 milió d'euros i la reforma completa del pavelló D, amb 1.700.000€ aproximadament.

 

El pressupost d'aquesta àrea també s'ha vist incrementat al llarg d'aquesta legislatura, passant dels 41.718.377,61€ inicials, als 49.850.042,86€ amb què es compta per enguany, el que suposa un increment del 19,5%.

 

Menors i Família

 

En aquest servei de l’IMAS s’ha treballat, especialment per fomentar l’acolliment familiar, tant temporal (Famílies Cangur), com permanent (Famílies Niu o extensa). En aquest sentit, s'ha aconseguit que cap menor de 6 anys que hagi estat separat dels seus pares biològics hagin hagut de romandre en un centre per a menors, essent ubicat en una família d'acollida.

 

En aquesta àrea també s'han posat en marxa nous programes acolliment i adopció. En concret, i pel que fa als acolliments, s'han creat el programa ACOTE d’acolliment terapèutic per a infants amb necessitats especials i el programa ABRIC d’acolliment temporal per a nins d’entre 6 i 12 anys. En matèria d’adopcions, es treballa també, mitjançant el programa Esperança per al foment de l’adopció dels infants que a causa de les seves característiques personals o familiars (nins de més de 7 anys o amb alguna malaltia) presenten més dificultats a l’hora de trobar una família adoptiva.

 

Durant aquesta legislatura s'ha produït un increment de 37 places per a donar atenció als menors que han de separats dels seus pares biològics i que per les seves circumstàncies no poden optar a l'acolliment familiar. Aquest augment ha estat possible gràcies al concert de places amb les diferents entitats que gestionen els centres concertats.

 

També s'han creat nous serveis per aquells menors que han estat tutelats i arriben a la majoria d'edat, amb la qual cosa, han d'iniciar un procés d'emancipació. Precisament per ajudar aquests joves s'ha posat en marxa un programa de beques, i s'ha signat un conveni amb el Govern, per a la cessió d'un pis d'emancipació per a joves ex tutelats (IBAVI).

 

Així mateix, s'ha signat un conveni amb el Govern per a la valoració de casos de menors abusats (UVASI) i s'ha posat en funcionament un programa d'intervenció en crisi per a famílies.

 

En matèria d'Igualtat, al llarg d'aquests quatre anys, s'han posat en marxa diferents iniciatives. S'han duit a terme diferents cursos per a combatre la violència sexual en adolescents, reunions amb pares i mares i formació per a professionals. També s'ha duit a terme un taller específic per a dones internes a la pressó de Palma.Així mateix,s'ha creat una xarxa d'entitats municipals d'atenció directa per combatre la prostitució, equivalent a la ja existent al municipi de Palma, i s'ha posat en marxa un protocol contra l'assetjament sexual per als treballadors del Consell.

 

Durant aquests quatre anys el pressupost destinat a Menors, Família i Igualtat, s'ha incrementat en un 8.91%, fins arribar als 28.300.789,9€ pressupostats per 2015.