Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca presenta la primera fase del Portal de Transparència

El Consell de Mallorca presenta la primera fase del Portal de Transparència

(01/09/2017)

El Consell de Mallorca presenta la primera de les quatre fases del Portal de Transparència, després d’adherir-se al Portal de Transparència d'Administracions Públiques a principi d’any (Acord Marc de Col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i la Federació Espanyola de municipis i Províncies (FEMP). L’objectiu és promoure i facilitar el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals.

Per afavorir l'accés de tothom a la informació que difongui el Consell de Mallorca, s’ha creat el Portal de la Transparència que inclourà, a més de les comunicacions que per obligació se n’ha de fer publicitat activa, informació sobre contractes menors i la publicitat actualitzada del procés, entre altres categories.

Es pot trobar l'enllaç al portal del Consell de Mallorca.

També, cal ressaltar que al Perfil del Contractant, des de l’1 de juliol, s’hi publiquen els contractes menors del Consell, fet que implica anar més enllà de les exigències de la llei.

Tot aquest procés ha estat necessari dividir-lo en quatre fases tenint en compte la quantitat d’informació que s’ha de gestionar, que és quantiosa i molta encara sense digitalitzar. Però gràcies a la feina meticulosa i feixuga de l’Oficina de Transparència, es poden consultar dades des de l’actualitat fins al 2009.

Aixímateix, les dues primeres fases són les 134 categories d'informació obligatòries segons la Llei19/2013 de transparència. La fase tres se centrarà en la transparència internacional i, per acabar, la quarta serà la transmissió de dades a sistemes d'Ibestat perquè allà les puguin contrastar amb les que existeixen i, a més, adherir el portal al Pla Estadístic de sa CAIB.

L’opció de poder consultar documentació d’anys anteriors ofereix a l’usuari una perspectiva històrica que permet fer comparatives i comprovar quina tendència hi ha en inversions o despeses dins la institució. A més, durant el primer trimestre del 2018, l'Oficina de Transparència durà a terme la tasca de creació d'informes resum, amb infografies i gràfiques, amb l'objectiu de facilitar la comprensió i la lectura ràpida de les tendències fruit de les dades publicades en aquest portal.

 

Les categories que ja es poden consultar són:

Contractació. Inclou els contractes oberts, negociats i menors.

Subvencions. Inclou tant les convocatòries com les persones beneficiàries.

Béns mobles i immobles. Versió inicial incompleta, pendent de l’execució d’una contractació que permetrà comptar amb un inventari actualitzat, prevista per a final del 2017.

Costos de campanyes de publicitat. Per campanya i departament, explicant la metodologia utilitzada.

Despeses de caixa fixa. En forma de dades agregades per departament i explicant la metodologia utilitzada.

Alts càrrecs. Des del 2011, incloent-hi retribucions anuals, indemnitzacions percebudes i autoritzacions concedides a alts càrrecs per exercir una activitat privada en haver cessat.

Aportacions a grups polítics. Inclou les quantitats mensuals percebudes pels grups polítics amb representació en el Ple.

Informes de fiscalització. Inclou tots els informes de gestió econòmica i financera externs que ha dut a terme la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Termini mitjà de pagament a proveïdors. Inclou les dades estadístiques de terminis de pagament a proveïdors des del 2014.

Dret d’accés

La sol·licitud d’informació pública és, des d’aquest moment, un dret real per a les persones que vulguin tenir més informació o que no trobin el que cerquen. A la seu electrònica del Consell es facilita un enllaç, en el qual podreu, inicialment, descarregar la instància i presentar-la. L’Administració està obligada a respondre en un termini màxim de 60 dies naturals.

           
El Portal serà un punt de trobada i de difusió que mostra una nova forma d'entendre el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública.

Aquest servei facilita complir tant les obligacions de publicitat activa com les relatives al dret d'accés a la informació pública. Permet, per tant, gestionar els continguts i tramitar les diferents sol·licituds d'accés que es rebin.

L'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l'Administració Local podran adoptar altres mesures complementàries i de col·laboració per al compliment de les obligacions de transparència.

L'Acord Marc té com a objecte fomentar la col·laboració institucional entre l'Administració General de l'Estat i les Entitats que integren l'Administració Local, amb la finalitat de que aquestes entitats puguin complir les obligacions de publicitat activa i relatives al dret d'accés a la informació pública, que els imposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest Portal, i d'acord amb un model de servei comú, disposa dels següents components generals:

Gestió de sol·licituds d'accés

Publicitat activa centralitzada

Publicitat activa descentralitzada

Cercador i indexador de la informació

Gestor de continguts del Portal

El Consell té la voluntat de compartir l’experiència de la creació i gestió d’aquest portal, que ha estat de cost 0 gràcies a l’adhesió a l’Acord Marc, amb TIC Mallorca que gestiona els portals de transparència dels municipis de l’illa per tal de poder col·laborar en la millora a l’accés a la informació pública a tot Mallorca.

Per aconseguir els objectius previstos, tant d’informació disponible com d’eficiència en el  tractament, i per evitar sempre les duplicitats, aquest portal de transparència es basa en els portals següents:

La Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

El Perfil de Contractant del Consell de Mallorca.

El web corporatiu del Consell de Mallorca.

El web de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

La Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) de l’Administració General de l’Estat.

La Central d'Informació Econòmico-Financera de l’Administració General de l’Estat.

El Butlletí Oficial de l’Estat i el Butlletí Oficial de les Illes Balears.