Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell aprova de forma definitiva el Reglament que desplega la Llei d’ordenació i ús del sòl a l'àmbit de Mallorca

El Ple del Consell aprova de forma definitiva el Reglament que desplega la Llei d’ordenació i ús del sòl a l'àmbit de Mallorca

(16/04/2015)

A partir d’ara, tota la normativa que s’ha d’aplicar per dur a terme actuacions en matèria d’urbanisme es troba inclosa en un sol document

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui definitivament el Reglament general de la Llei 2/2014, d’ordenació i ús del sòl, que afecta l’àmbit de l’illa,  a proposta del Departament d’Urbanisme i Territori. L’aprovació ha comptat amb el vot favorable de l’equip de govern del PP,  l’abstenció de MÉS i  el vot en contra del PSIB.

 

L’acord de Ple ha inclòs resoldre les al·legacions i els suggeriments que es presentaren sobre el text del Reglament,  de les quals una bona part d’aquests s’han inclòs en el text definitiu.

 

La institució insular aprovà inicialment el Reglament que desenvolupa la Llei del sòl el passat 24 de juliol i l’expedient i el text se sotmeteren a informació pública durant dos mesos. Des del Departament d’Urbanisme i Territori, que dirigeix Mauricio Rovira, es donà audiència a ajuntaments, a associacions i a entitats de participació ciutadana relacionades amb el territori i amb col·lectius de professionals, per informar-los del contingut del Reglament i, igualment, se sol·licitaren els informes als organismes pertinents.

 

El darrer fou del Consell Consultiu de les Illes Balears, que emeté un dictamen favorable sobre el  projecte de Reglament general. L’informe assenyalava  una sèrie d’observacions, que s’han incorporat en la proposta final del Reglament, aprovada avui.

 

El  document unifica gairebé 600 articles i disposicions de normatives estatals i autonòmiques, que queden inclosos dins 459 articles, 4 disposicions addicionals, 8 transitòries, 1 derogatòria i 2 finals. En definitiva, en només un document s’inclou tota la normativa que s’ha d’aplicar per dur a terme actuacions en matèria urbanística.   

 

Una vegada aprovat definitivament, el Reglament que desplega la Llei d’ordenació i ús del sòl s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, passat un més, se començarà a aplicar.
 

 

Ha assistit al Ple Marta Vidal, consellera d’Ordenació del Territori el Consell de Menorca, organisme que ha decidit utilitzar el Reglament  aprovat a Mallorca com  model per a la redacció del que ha de regir a la l’illa de Menorca incloent les seves singularitats.

 

Tant la presidenta del Consell, Maria Salom, com el conseller executiu Mauricio Rovira i la consellera insular Mercedes Garrido han felicitat els serveis tècnics i jurídics del Departament d’Urbanisme i Territori per la tasca duita a terme a l’hora d’elaborar el Reglament que desenvolupa la Llei del sòl.