Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Ple del Consell de Mallorca aprova inicialment el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca aprova inicialment el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca

(13/09/2018)

La reducció de residus i la separació de matèria orgànica, són els eixos d’aquest Pla que aposta per fomentar l’economia circular i la jerarquia de residus d’acord amb les normatives europees

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat inicialment el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSR).

 

Una de les principals novetats d’aquest pla és que s’unifiquen els actuals dos plans de residus no perillosos: el de residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.

 

Entre els objectius i reptes més importants del Pla, i que també suposa una gran novetat, és el fet d’afrontar la separació de matèria orgànica, implantant la recollida a tota Mallorca  en dos anys i planificant noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la.

 

També es potencia el servei de les deixalleries i de les estacions de transferència per tal de facilitar i potenciar l’establiment d’una xarxa d’instal·lacions que permetin potenciar la preparació per a la reutilització i les recollides selectives minimitzant els impactes vinculats al transport i tractament. En el cas de les deixalleries, el pla preveu que totes disposin d’un espai per la preparació per a la reutilització. És a dir, que quan els residus arribin es triïn aquells que es puguin reparar per donar-los un segon ús i es tractin en cura.

 

Instal·lacions

 

Per poder dur a terme tots aquests objectius s’ha plantejat un seguit de millores a les instal·lacions de tractament. Per una banda, es planifiquen noves instal·lacions, descentralitzades de Son Reus, per fer compost de matèria orgànica i d’altres pel compost de llots. I per altra banda, es milloraran i s’ampliaran les estacions de transferència

 

El plantejament que es fa és el de mantenir el sistema de gestió insularitzada però amb plantes descentralitzades, de manera que apropem al màxim el tractament, sobretot de matèria orgànica, als municipis.  A més a més, totes les reformes i noves instal·lacions es faran amb la millor tecnologia disponible en el moment de l'obra, cosa que ara no succeïa perquè el PDS anterior especifica la tecnologia a utilitzar.

 

S’ha de destacar que aquest planejament és fins al 2030 i que per tant està elaborat per dur-se a terme en fases, segons les necessitats marcades per la gestió real dels residus.

 

D’altra banda, i per donar cobertura al nou sistema de separació d'envasos, el Sistema de Depòsit Devolució i Retorn (SDDR), s'ha plantejat la reserva de sòl per a una Planta de rentat d’envasos, i també es contempla una màquina de conteig per donar suport al sistema.

 

La proposta també contempla el tancament de les línies 1 i 2 en l'articulat, basant-se en la reducció de tones i l'augment de recollida selectiva. Serà la Comissió de seguiment en matèria de residus qui farà el seguiment d'objectius i concretarà quan es fa efectiu el tancament.

 

Un dels grans beneficis territorials d’aquest PDSR és l’aprofitament de tot el sòl que ja estava reservat per fer ús públic, reduint l'ocupació de sòl addicional. Fins i tot, es desafecta territori perque es puguin fer altres usos. Concretament, en les plantes de tractament de llots d’Ariany i Sa Pobla, aquesta desafecció implica donar resposta a una demanda veïnal històrica.

 

Altres beneficis ambientals

 

Per altra banda, cal destacar que el PDSR no es contempla l'entrada de residus de fora de les illes Balears.

 

Tots aquests objectius estan encaminats a respectar la jerarquia de residus i a potenciar un canvi de model cap a una economia circular. Dos conceptes encaminats, per altra banda, a seguir les normatives europees.

 

Pel que fa a la transparència, caldrà un traspàs de dades i informació entre institucions i cap a tota la ciutadania. Per això s’especifiquen tres eines bàsiques mínimes:  la Comissió de Seguiment de la gestió de residus, un visor gratuït per poder veure tots els paràmetres que s’estudien dins del programa de mesures i vigilància ambiental i la pàgina web del Consell de Mallorca on es penjaran totes les dades de gestió.