Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’ADT incrementa la seva activitat durant el 2021, un any que ha rebut un 70% més de denúncies de particulars

L’ADT incrementa la seva activitat durant el 2021, un any que ha rebut un 70% més de denúncies de particulars

(01/07/2022)

La consellera de Territori agraeix la col·laboració ciutadana i la de les administracions públiques que va augmentant de forma significativa els darrers anys

​​​​​La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías i el gerent de l’Agència de Defensa del Territori han presentat la memòria anual de l’ADT 2021. Garcías ha explicat que el document ha estat informada favorablement per unanimitat del tots els partits polítics en el Consell de Direcció d’aquest dijous i s’elevarà al proper Ple del Consell Insular, “mostra un nou increment d’activitat per part de l’Agència de Defensa del Territori. Continua així la tendència dels anys anteriors i la bona feina de l’ADT”, ha assenyalat.

Garcías ha explicat que durant el 2021 s’ha produït un increment molt significatiu de la col·laboració ciutadana. L’any 2020 va rebre 191 denúncies. La xifra més alta fins ara, L’anterior era del 2018 amb 85 denúncies presentades. En el 2021 han estat registrades 325 denúncies particulars. Un 70% més que l’anterior màxim anual de 2020. “Vull agrair la col·laboració de la ciutadania en la defensa i preservació del Territori que va augmentant any rere any”.

​​​​​​​Les denúncies d'infraccions urbanístiques no estan subjectes a cap requi-sit formal, únicament cal tenir en compte que s'han de formular per escrit i amb identificació de la persona que les fa. Alternativament, si no es vol indicar la identitat de la persona, es pot fer servir el formulari de comunicació d'il·legalitats en sòl rústic, però això no atorga la condició de denunciant.
També s’ha produït un augment de la col·laboració d’altres administracions com són els agents de Medi Ambient, el Seprona, els zeladors municipals i policia local. L’any 2020 la xifra anual va  ser de 255, i el 2019, 166. En el 2021 s’han presentat 383 denúncies d’altres administracions, un 50% més que l’any l’anterior. “També volem agrair aquesta a totes les administracions la seva aportació en la defensa del territori”, ha dit Garcías.

La consellera ha recordat que l’Agència continua ampliant els municipis adherits, als qual també ha agraït la seva confiança: s’ha passat dels 6 que hi havia en el 2015 als 35 que hi ha a dia d’avui, i en aquest sentit durant el 2021 se’n varen afegir 2 i durant el 2022 se n’ha afegit un altre. I també l’ADT ampliant el seu personal: s’ha passat de les 18 persones que hi havia en el 2015 a les 44 que hi ha a dia d’avui, i en aquest sentit durant el 2021 el personal es va incrementar en 2 persones i 3 més s’han incorporat durant el 2022.

Una de les activitats de l’ADT en cas que d’il·legalitats urbanístiques no siguin legalitzables és restablir el territori i el paisatge de Mallorca a l’estat anterior. L’any 2021 s’ha registrat el major nombre de demolicions executades anuals de l’Agència: 137, superant les 124 de 2019.

Entre 2011 i 2015 se’n varen executar 19, i  en els darrers 5 anys (2017-2021) se n’han executat 541 (81 en el 2017, 97 en el 2018, 124 en el 2019, 102 en el 2020 i 137 en el 2021). Cal destacar que d’aquestes 541, el 93% s’ha pogut acollir a les reduccions de sanció que preveu la llei, ja que han estat executades per la propietat dins el termini voluntari per fer-ho.

El gerent de l’ADT, Tomeu Tugores ha explicat altres dades de la memòria 2021 de l’ADT. Tugores han assenyalat que s’han dictat 121 ordres de demolició superant les 115 de 2019.

L’activitat de l’Agència ha provocat la presentació de 150 projectes d’obra de legalització o de restabliment a l’estat anterior durant el 2021, que sumen un total de 759 projectes en els darrers 5 anys (2017/2021), la qual cosa ha generat per als ajuntaments de Mallorca uns ingressos aproximats de 2’5 milions d’euros en concepte de taxes i impost de construccions. Tugores ha explicat que la gran majoria d’aquests projectes no s’haurien presentat si l’Agència no hagués actuat. L’activitat de l’Agència, assenyala el gerent de l’ADT provoca que els infractors presentin davant l’ajuntament el projecte corresponent, pagant les taxes i imposts que corresponguin.

En quant a la tipologia de les noves infraccions detectades, en 2021 s’han detectat 40 nous habitatges. Les altres tipologies més habituals han estat les edificacions de nova planta no destinades a habitatge i les reformes o ampliacions d’edificacions existents.

L’ADT ha dictat 80 ordres de suspensió d’obres i usos il·legals en execució, l’any anterior es varen dictar 96. Tugores ha incidit en la importància d’aquestes ordres de suspensió des del punt de vista preventiu, ja que impedeixen la continuació d’obres il·legals detectades per l’Agència quan es troben en execució.

En relació a la recaptació de les sancions l’any 2021 ha estat de 1’2 milions d’euros en sancions, la xifra més alta registrada fins ara. L’any 2020 es va recaptar 444.000 euros, 703.000 euros en 2019, 471.000 euros en 2018 i 401.000 euros en 2017. L’ADT no cap ha finalitat recaptatòria sinó l’objectiu és la protecció de la legalitat urbanística dins del sòl rústic de Mallorca.

​​​​​​​Durant el 2021 s’han resolt 123 recursos administratius, superant en molt la millor dada anual anterior: els 84 recursos que se varen resoldre en el 2017. “La resolució de recursos és important per aconseguir l’efectiva re-captació de les sancions, ja que el procés de recaptació no es pot iniciar fins que s’ha resolt el recurs”, ha dit Tugores.