Comissió insular d’ordenació del territori i urbanisme

27-02-2019 / 12.00 h

Dia: 27 de febrer de 2019 
Hora: 12.00 h 
Lloc: Sala de juntes de l’edifici Llar de la Infància, carrer del General Riera, 113.

 
Ordre del dia.


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de CONSELL relativa a la classificació de sòl urbanitzable directament ordenat per equipament sanitari i aparcament. 
3. Correcció d’error material d’un apartat de l’article 106 de les Normes subsidiàries de planejament de SES SALINES. 
4. Informe que s’emet de conformitat amb el que s’estableix en els articles 72.3 i 73 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de PALMA, amb relació a la Modificació del Pla general d’ordenació urbana relativa a part del Sector Llevant - Façana Marítima. 
5. Informes que s’emeten de conformitat amb el que s’estableix en l’article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, amb relació als assumptes següents: 
     a) Modificació de les Normes subsidiàries de planejament de SES SALINES relativa al canvi de classificació d’uns terrenys i creació d’una unitat d’actuació. (DACIÓ DE COMPTE, de conformitat amb el que es preveu en l’article 44.2 del Reglament Orgànic del Consell Insular de Mallorca). 
     b) Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de SÓLLER relativa a la reordenació de qualificacions de sistemes de serveis tècnics i d’equipament públic de l’antic escorxador municipal. 
6. Obres en sòl rústic. 
7. Informes sobre recursos d’alçada. 
8. Resolucions judicials. 
9. Precs i preguntes 


Palma, 26 de febrer de 2019 


El secretari 


Jaume Munar Fullana