Mescles bituminoses més sostenibles

Instruccions generals, versió octubre 2021, de la Direcció Insular d’Infraestructures, per a l’elaboració de projectes i execució d’unitats d’obra més sostenibles consistents en aplicar mescles bituminoses més sostenibles (MBMS)

La societat ha pres consciència de la importància de reduir l'impacte sobre el medi ambient derivat de la construcció i el manteniment de les infraestructures viàries, per altra banda imprescindibles per al desenvolupament i el progrés de la societat. La innovació en nous processos i materials més sostenibles, tant per construir noves carreteres com per conservar les existents, ha de ser un objectiu ineludible per a l’Administració com a resposta a aquest manament de la societat.

Per això, el Consell de Mallorca ha creat equips de feina amb l'objectiu d’elaborar normatives tècniques pròpies que eliminin barreres existents actualment a la normativa estatal d’aplicació i que condicionin l’adopció d’aquest tipus de tècniques més sostenibles o el seu abast. La primera normativa abordada se centra en les mescles bituminoses.

Els objectius d'aquesta normativa són:

  • Desenvolupar tècniques o procediments que es consideren més sostenibles per elaborar mescles bituminoses.
  • Aconseguir un aprofitament òptim de les matèries primeres i la major valorització possible dels residus procedents de les obres, o d’altres sectors industrials, per tal de promoure l’economia circular al sector de la construcció i de disminuir les emissions associades a aquesta activitat.
  • Garantir el compliment dels requisits mínims sol·licitats per la normativa vigent des del punt de vista mecànic o estructural.

Normativa

Les Instruccions MBMS es redacten per ampliar les tècniques descrites a la primera versió del document i per conèixer l’estat de l’art relacionat amb la fabricació i posada en obra de mescles bituminoses que aportin una major sostenibilitat en comparació amb les utilitzades fins ara pel Consell de Mallorca.

La contribució a la millora de la sostenibilitat aportada pels diferents procediments es planteja tenint en compte diversos factors ambientals, com són la petjada de carboni o l’anàlisi del cicle de vida, l’economia circular dels materials utilitzats, la durabilitat prevista de les mescles i altres (on s’inclouen paràmetres com la reducció de renou, la resiliència, la reciclabilitat o la disponibilitat a l’illa).

Existeixen a l’actualitat múltiples metodologies que es poden emprar per elaborar mescles asfàltiques i que les fan més sostenibles comparades amb aquelles a les que no se’ls hagi aplicat aquest know-how. D’aquestes, els procediments prevists a aquestes Instruccions són els següents:

  • Mescles bituminoses amb incorporació de material bituminós reciclat o asfalt recuperat (RA, de l’anglès Reclaimed Asphalt): aquest mètode aprofita un residu existent i redueix el consum de matèries primeres.
  • Procediments per reduir la temperatura d’elaboració i estesa de les mescles bituminoses: suposa un menor consum energètic.
  • Mescles bituminoses tipus SMA (de l’anglès Stone Mastic Asphalt): aquestes mescles aconsegueixen una major durabilitat.
  • Mescles bituminoses ultrafines (AUTL, de l’anglès Asphalt for Ultra-Thin Layer): menor consum de recursos.
  • Mescles bituminoses amb pols de cautxú: es fabriquen utilitzant un residu i es pot obtenir una major durabilitat.

A la Resolució que aprova aquestes Instruccions s’estableix que les mescles bituminoses utilitzades a les obres han d’incorporar qualcun d’aquests procediments que les faci més sostenibles.


Informació relacionada