Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El departament de Participació Ciutadana i Presidència publica les subvencions per a finançament de projectes d’animació sociocultural i promoció sociocultural destinats a la gent gran

El departament de Participació Ciutadana i Presidència publica les subvencions per a finançament de projectes d’animació sociocultural i promoció sociocultural destinats a la gent gran

(03/01/2019)

Dues convocatòries amb les que el Consell de Mallorca destina 125.000 euros per projectes d’animació sociocultural per oci, temps lliure i desenvolupament comunitari i 1.720.000 euros per projectes de promoció sociocultural destinat a la gent gran.

Per tal de poder sol·licitar la subvenció pel finançament de projectes d’animació sociocultural; les entitats, sense ànim de lucre, com associacions o federacions, i fundacions inscrites al registre del Consell hauran de complir les condicions previstes a l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, excloses les de la gent gran. A més, és imprescindible que les associacions fomentin les activitats d’animació sociocultural fent ús d’una metodologia dinàmica i participativa, i que les fundacions contemplin, en els seus estatuts, l’animació sociocultural com a finalitat principal.

Amb aquesta convocatòria es preten regular la concessió de subvencions per finançar projectes d’animació sociocultural duts a terme per entitats, sense ànim de lucre i fundacions. El projecte ha de tenir una repercussió i un benefici, de forma clara i directa, d’acord amb les finalitats de la convocatòria, en la comunitat de Mallorca. Amb la finalitat de dinamitzar la vida cultural, estimular i promoure l’associacionisme, i la participació social en l’àmbit comunitari; també promoure la vida sociocultural en el teixit social del barri o del poble; impulsant la integració sociocultural dels col·lectius amb necessitats especials i afavorint la interculturalitat.

D’aquesta manera el departament de Participació Ciutadana i Presidència destina la quantitat de 125.000,00 euros que es repartiran entre les sol·licituds que es presentin en els pròxims 20 dies hàbils.

 

 

 


En el cas de la subvenció per projectes de promoció socioculturals destinats a la gent gran, les associacions o entitats i federacions de gent gran, sense ànim de lucre, podran presentar sol·licitud les que estiguin inscrites de forma definitiva en el registre pertinent, el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds i compleixin les condicions previstes en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

La finalitat dels projectes presentats haurà d’estar enfocada a la gent gran, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida i potenciar la capacitat creativa de la gent gran; també fomentar l’activitat física per prevenir problemes derivats de la inactivitat i l’autonomia personal; afavorir la integració i la participació social; proporcionar un espai d’oci i de temps lliure adequat als seus interessos i expectatives; fomentar l’associacionisme i la participació social en l’àmbit comunitari; i permetre que les associacions tenguin un local en condicions, adequat a les dimensions i a les necessitats, on puguin dur a terme les iniciatives, els projectes i els programes destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran.

 

El departament de Participació Ciutadana i Presidència, a través de la direcció insular de Promoció Sociocultural, ofereix un servei d'atenció a les associacions de gent gran que vulguin sol·licitar aquesta subvenció per tal de facilitar els tràmits i resoldre dubtes. Es pot demanar cita prèvia cridant al 971173911.

Es destina la quantitat d’1.720.000 euros per complir amb els despeses generades entre el període comprès entre el dia 1 de juliol de 2018 i el dia 30 de juny de 2019, ambdós inclusos; d’acord amb la distribució següent:

LÍNIA 1: 580.000 euros pel lloguer de locals socials.

LÍNIA 2: Manteniment de les entitats, que compta amb190.000 euros per despeses corrents en béns i serveis i 60.000 euros per despeses d’adquisició de béns de naturalesa inventariable.
Inclou despeses corrents de consum d’electricitat, gas i aigua, telèfon i internet, manteniment d’equips informàtics, despeses de comunitat de propietaris, material d’oficina, premsa, assegurances de responsabilitat civil i danys, neteja, comunicacions postals, taxes itributs, sempre que el beneficiari de la subvenció els aboni de manera efectiva, despeses d’impremta per editar fullets, revistes, cartelleria, petites reparacions dels locals i dels equipaments de l’associació, sempre que no s’incrementi el valor de l’immoble i suposin el manteniment del local, etc. En resum, despeses corrents en béns i serveis necessaris pel funcionament i l’exercici de les activitats de l’associació i/o entitat.
En el supòsit que la sol·licitant sigui una federació, també s’inclou, dins les despeses corrents en béns i serveis, el carburant derivat de les tasques de representació i d’assistència a reunions fora de la seu de la federació.
Així mateix, es consideren despeses subvencionables les despeses derivades d’inversions: adquisició de mobiliari, electrodomèstics, equipament musical, equips informàtics, equip d’aire condicionat, etc. En resum, despeses d’adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris pel funcionament i l’exercici de les activitats de l’associació i/o entitat, i susceptibles d’inclusió en inventari.

LÍNIA 3: Compta amb 890.000 euros per activitats socioculturals relacionades amb la salud (activitats de gimnàstica, ball, ioga, taitxí, pilates, relaxació, expressió corporal i psicomotricitat, activitats d’estimulació de la memòria); tallers intergeneracionals; tallers de noves tecnologies; cultura (activitats de dibuix, pintura, fotografia, corals, tallers de teatre i aprenentatge musical); formació (conferències de contingut divers, cursos d’idiomes i manualitats); oci i temps lliure (sortides socioculturals per visitar els espai i les activitats recollides dins la guia elaborada per la Direcció Insular de Promoció Sociocultural, i altres activitats d’oci i temps lliure que es facin al territori de Mallorca).

Una dotació que es repartirà entre les sol·licituds que es presentin en els pròxims 20 dies hàbils després de la publicació al BOIB d'avui dia 3 de gener.