Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Llei de Camins Públics i Rutes d’Interès Excursionista de Mallorca a debat al proper Ple

Llei de Camins Públics i Rutes d’Interès Excursionista de Mallorca a debat al proper Ple

(07/11/2017)

Després del període d’exposició pública i l’aceptació d’un seguit d’al•legacions la llei està llesta per a la seva aprovació i tramesa a la Mesa del Parlament de les Illes Balears

La Llei de Camins Públics i Rutes d’Interès Excursionista de Mallorca elaborada pel Departament de Medi Ambient i el Departament de Territori i Infraestructures es debatrà aquest dijous al Ple ordinari per a la seva aprovació. Posteriorment la llei s’elevarà al Parlament de les Illes Balears per a la seva pressa en consideració.

 

Després del període d’exposició pública, el text final inclou un seguit d’al·legacions rebudes durant aquesta fase de consulta pública. Concretament s’han acceptat set al·legacions en la seva totalitat i deu de manera parcial. Així mateix, s’adjuntarà a la documentació la petició del Consell insular de Menorca a la qual es demana que la llei sigui d’àmbit autonòmic, perquè el Parlament ho consideri.

 

Per exemple, s’ha acceptat parcialment l’al·legació presentada per UCABAL referida a la franja de protecció i al tancament lateral del camí, per tenir en compte quan siguin explotacions agràries. O també, a proposta d’Asaja, els catàlegs seran elements de proposta del caràcter públic del camí. A més, s’ha millorar i clarificat el regim sancionador sobre la instal·lació de barres als camins públics i s’ha millorar la redacció pel que fa a la franja de protecció perque no impliqui una expropiació de facto.

 

Amb aquesta llei es dona resposta a la necessitat d’establir un règim jurídic per els camins públics per tal de poder recuperar-los i promoure el seu ús i defensa. Així mateix, proporciona un marc legal per a rutes d’interès excursionista existents i obri la possibilitat de poder-ne crear de noves.

 

 

Camins públics

 

La llei defineix els camins públics com la infraestructura viària que permet la circulació dels ciutadans. Amb aquesta normativa, no només les institucions podran reclamar un camí com a públic, sinó que també ho podrà fer qualsevol ciutadà o ciutadana. A més, dota de legitimitat a l’administració perquè pugui obrir de manera immediata un camí usurpat.

 

Per altre banda, contempla l’elaboració de diferents catàlegs de camins que donaran informació i oferiran un control dels camins públics. Els ajuntaments hauran d’elaborar els seus catàlegs on s’inclouran els camins de titularitat municipal. Així mateix, s’elaborarà un catàleg insular que inclourà tots els camins de titularitat del Consell de Mallorca. Tan els municipals com l’insular tenen un termini màxim d’aprovació de quatre anys des de l’entrada en vigor de la llei.

 

També es posarà en marxa un registre insular de camins públics de Mallorca que estarà disponible per a consultes i serà accessible telemàticament a través d’un visor que serà actualitzat de manera continua.

 

Pla director sectorial de camins

 

El Pla director sectorial de camins és una de les figures claus de la llei que defineix una xarxa supramunicipal, un sistema complementari a la xarxa de carreteres però per a mitjans no motoritzats. Concretament, el Pla contemplarà la normativa d’aplicació i ordenances d’ús, plànols informatius, d’ordenació i d’actuació. Per a la seva execució tan el Consell de Mallorca com els ajuntaments redactaran diferents plans especials de camins adaptats a les necessitats i característiques cada un.

 

Efectes i usos

 

Els principals efectes, contemplats per la llei, de l’ordenació en matèria de camins és la declaració d’utilitat pública dels terrenys necessaris per a la seva execució, així com el deure del Consell de Mallorca de garantir l’execució del Pla director sectorial i dels plans especials de camins mitjançant estudis econòmics i financers.

 

Pel que fa als usos, la llei determina que els camins han de ser d’accés lliure i gratuït i que estan destinats al trànsit no motoritzat. A més, els usos i aprofitaments diferents al dret de circulació o trànsit necessitaran autorització prèvia de l’administració titular del camí.

 

Senyalització i pavimentació

 

Una altre capítol de la normativa també estarà dedicat a la pavimentació dels camins, i determina que en caràcter general els camins d’accés al medi natural i paisatgístic no es poden pavimentar i si s’hagués de pavimentar per raons imperioses s’haurà de tramitar la declaració d’Interès General.

 

Així mateix, i amb l’objectiu de crear major homogeneïtat, es contempla l’elaboració d’un manual de senyals perque totes segueixin la mateixa pauta arreu de l’illa. En tot cas, serà l’administració titular del camí l’encarregada d’implantar la senyalització.

 

Rutes d’interès excursionista

 

Però a part dels camins públics, aquesta llei també fa referència a les rutes d’interès excursionista amb l’objectiu de recuperar, conservar i fomentar el patrimoni viari tradicional i el seu entorn, així com facilitar la pràctica d’aquest esport. És la primera vegada a la Comunitat Autònoma que es presenta una llei per regular-les si protegir-les.

 

Pel que fa al Consell de Mallorca, la llei atribuirà la competència de crear i gestionar una xarxa de rutes senderistes i vigilar, conservar, senyalitzar i mantenir rutes d’àmbit supramunicipal. Des de fa anys, la Unitat de Senderisme i Pedra en Sec de la institució insular duu a terme tasques d’aquest tipus que, ara, estaran recollides en una llei. És el cas de l’elaboració de plans especials d’ordenació com el de la Ruta de Pedra en Sec.

 

En definitiva, aquesta llei avala i reforça les rutes actuals del GR-221 i GR-222 (Artà-Lluc) i obri la porta a poder-ne crear de noves.

 

Infraccions i sancions

 

Finalment, la llei també inclou un seguit d’infraccions que es qualifiquen de molt greus, greus i lleus i que poden suposar sancions d’entre 60 euros fins als 20.000 euros. A més, la norma també inclou l’obligació de restituir les coses conforme al seu estat anterior amb càrrec a l’infractor i de rescabalament de danys i perjudicis que l’actuació hagi pogut ocasionar.