Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El Consell de Mallorca s'encarrega de gestionar la tramitació d'autoritzacions per al desenvolupament d’activitats de caire permanent i no permanent. Controla la instal·lació, accés i exercici d’activitats de diversa tipologia així com dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.

  • Activitats permanents

S’encarrega de la tramitació dels expedients d'activitats permanents supramunicipals, és a dir, quan la instal·lació de l’activitat s’ubiqui a més d’un municipi però que es desenvolupin íntegrament a Mallorca.

Per altra banda, ofereix als ajuntaments de Mallorca cooperació en matèria d’activitats, en aplicació del reglament vigent. El reconeixement com a beneficiari de la cooperació local en matèria d'activitats i les sol·licituds de cooperació es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l'apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

  • Activitats no permanents de recorregut

Les activitats no permanents de recorregut que autoritza el Consell de Mallorca són, normalment, les proves esportives (atletisme, ciclisme, triatló, automobilisme, etc.) que transcorren per més d’un municipi.

Aquests tipus d’activitats s'han de sol·licitar amb una antelació mínima de 30 dies hàbils (aprox. 45 dies naturals) abans de la data de realització prevista i, donada la seva casuística i caràcter específic i singular, és recomanable posar-se en contacte amb el Servei d'Activitats amb prou antelació per consensuar el contingut i la tramitació de l'expedient.

Les autoritzacions per a activitats no permanents de recorregut es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

El Servei d'Activitats del Consell de Mallorca és l'encarregat del desenvolupament i aplicació a Mallorca de tot allò relacionat amb les acreditacions del personal d’admissió i control d’ambient intern. Estableix el programa, els continguts i les condicions del curs bàsic que han d'impartir els centres de formació i que ha de versar sobre matèries tècniques, jurídiques, de psicologia i sanitàries, com també sobre aspectes pràctics.

A més, supervisa i valida els cursos dels centres de formació que hagin comunicat l'inici dels mateixos amb una antelació mínima de deu dies.

També garanteix la convocatòria de les proves avaluadores, amb una periodicitat mínima anual, mitjançant Resolució del conseller executiu competent en matèria d'activitats al Consell de Mallorca, convocatòria que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una antelació mínima de dos mesos abans de les dates de les proves avaluadores. Finalment, s'encarrega d’expedir la targeta d'identificació a les persones aspirants que superin les proves.

Els procediments i tràmits relacionats amb les acreditacions del personal d’admissió (renovació o duplicat de la targeta d'identificació, tramitació del curs bàsic per part dels centres de formació, convocatòria anual d’exàmens...) es realitzen a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

Tràmits i procediments relacionats