Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Premis Mallorca de Creació Literària 2024

Premis Mallorca de Creació Literària 2024

Destinataris

Els Premis Mallorca de Creació Literària són oberts a qualsevol persona física que hi vulgui participar.

Condicions

Les obres que s’hi presenten han d’estar escrites correctament i originàriament en català, no es poden haver creat amb l’ajut de cap tipus d’intel·ligència artificial i han de ser originals i inèdites. No poden optar als Premis Mallorca de Creació Literària les obres que hagin resultat guardonades anteriorment en un altre concurs o que hi resultin durant tot l’any 2024.

Les obres que concursen al premi de narrativa han de tenir una extensió entre 150 i 300 pàgines de format DIN A4, en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i a doble espai.

Les obres que concursen al premi de poesia han de tenir un mínim de 300 versos.

Les obres que concursen al premi d’assaig han de tenir una extensió entre 100 i 250 pàgines de format DIN A4, en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i a doble espai. Han d’estar relacionades amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural o filològic, o han de contribuir a donar a conèixer, aprofundir o difondre els valors culturals, històrics, lingüístics, populars i tradicionals de Mallorca. Així mateix, el jurat valorarà especialment que les obres s’adrecin a un públic sense coneixements previs de la matèria, amb un llenguatge amè i esperit divulgatiu.

Les obres que concursen al premi de textos teatrals no poden haver estat llegides ni representades a cap teatre. No poden ser traducció ni adaptació. El jurat en valorarà especialment la viabilitat de posada en escena i el potencial de generació de públic.

Les obres que concursen al premi de literatura infantil il·lustrada han de tenir entre 24 i 40 pàgines, ser àlbums il·lustrats i anar adreçades a primers lectors. Els originals que es presentin han d’incloure un mínim de 8 il·lustracions originals (la resta poden ser esbossos del que seran les il·lustracions definitives) amb qualitat suficient per reproduir-se en un format de 260 mm x 260 mm, que serà el format d’edició inicialment previst. Text i il·lustració s’han d’integrar en un únic document on ja apareguin ordenats i distribuïts seguint el fil argumental de l’obra. La quantia del premi es dividirà entre els dos autors (escriptor i il·lustrador) amb el percentatge que ells decideixin prèviament. Aquest acord ha de constar en el formulari de presentació dels originals.

Els autors guanyadors del premi de literatura infantil il·lustrada estan obligats a lliurar a l’editorial a qui el Consell de Mallorca hagi adjudicat l’edició de la categoria de literatura infantil il·lustrada l’obra amb la composició de textos i les il·lustracions definitives fins al 17 de febrer de 2025 inclòs.

La voluntat del Consell de Mallorca és presentar les obres guardonades ja editades a l’entorn de la Diada de Sant Jordi 2025.

Les obres presentades que no s’adaptin a les condicions anteriors seran excloses.

En haver estat presentada una obra, l’autor no la pot retirar per fer-hi correccions ni per ampliar-ne el text. No obstant això, l’autor pot decidir retirar la seva obra de la convocatòria sempre que ho faci abans del 31 d’octubre de 2024.

Dotació i modalitats

Els Premis Mallorca de Creació Literària, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 79.000 € (partida pressupostària 20 33450 48100) i les modalitats següents:

Premi Mallorca de narrativa: 25.000 €

Premi Mallorca de poesia: 15.000 €

Premi Mallorca d’assaig: 19.000 €

Premi Mallorca de textos teatrals: 10.000 €.

Premi Mallorca de literatura infantil il·lustrada: 10.000 €

Tots els premis seran objecte de la retenció fiscal que escaigui.

Pel que fa als drets d’autoria, el contracte amb l’editorial els estipularà segons els estàndards establerts.

Editorial

El Consell editarà les obres guanyadores i en farà promoció, a través de l’editorial a qui s’hagi adjudicat aquest encàrrec per concurs públic.

El nom de les editorials adjudicatàries es farà públic mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El fet de presentar les obres als Premis Mallorca de Creació Literària implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, la cessió dels drets d’autor a l’editorial que el Consell de Mallorca contracti per publicar les obres guanyadores.

Jurats

El jurat de cadascun dels premis estarà format per cinc membres de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana designats per la consellera executiva de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, qui n’ha de nomenar un per presidir-lo.

Veredictes

Els veredictes, que són inapel·lables, seran secrets fins a la data de lliurament del premi, que tindrà lloc en un acte institucional de lliurament abans de dia 31 de desembre de l’any en curs, moment en què es revelarà el nom dels autors i obres guanyadors en cadascuna de les categories, amb la resolució prèvia de l’òrgan competent.

Després del veredicte, els membres del jurat es comprometen a destruir els arxius com també les impressions que n’hagin pogut fer. Així mateix, es destruiran els arxius rebuts.

Bases.

Consultau les bases completes de la convocatòria a l'apartat Tràmits i procediment relacionats. 

Presentació d’originals. Termini

Els originals s’ha de presentar en aquest enllaç: PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

El termini de presentació és del 21 de maig de 2024 fins a l’1 d’agost de 2024 a les 23.59 h (Espanya peninsular).

Tràmits i procediments relacionats