Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

L’ordenació territorial consisteix a delimitar normativament els usos i les activitats que s’han de desenvolupar en un espai concret, per configurar un model territorial integral i coherent.

El Consell s’ocupa de dissenyar i d’implantar el model territorial de Mallorca, així com de desenvolupar-lo amb la redacció i gestió dels diferents plans d’ordenació insulars i sectorials, com ara el Pla Territorial Insular de Mallorca, els plans directors sectorials d’àmbit insular amb inclusió de les normes territorials cautelars que els han de precedir i els plans especials territorials.

El Pla Territorial Insular de Mallorca, com a desenvolupament de les directrius d’ordenació territorial, és l’instrument general d’ordenació del territori de Mallorca i dels seus illots i aigües interiors; com a tal, ha d’ordenar tot el que, transcendint l’àmbit estrictament municipal, es refereixi als assentaments humans, a les activitats que es duen a terme sobre el territori, als usos als quals es destina, a la creació de serveis comuns per als municipis i a les mesures per millorar la qualitat de vida i protegir el medi natural.

Els plans directors sectorials són instruments d’ordenació i de planificació que tenen per objecte regular la incidència territorial de les diferents polítiques sectorials. Aquests plans s’adapten i despleguen les previsions de les directrius d’ordenació territorial i del Pla Territorial Insular de Mallorca. Sobre la base de la competència d’ordenació territorial, els plans directors sectorials tenen com a finalitat determinar les prioritats d’actuació i el règim normatiu corresponent de les diferents polítiques sectorials, com ara les turístiques (Pla d’Intervenció d’Àmbits Turístics, PIAT), comercials (Pla Director d’Equipaments Comerciales de Mallorca, PECMA), de carreteres (Pla Director Sectorial de Carreteres) o de residus (Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos).

Els plans especials d’ordenació territorial són instruments de desplegament de detall de les determinacions dels plans territorials insulars i dels plans directors sectorials, i també instruments de planejament autònom, sempre que expressament així ho prevegi una normativa sectorial. En tot cas, els plans especials d’ordenació territorial autònoms han de justificar la coherència amb la normativa sectorial que despleguen i prevalen sobre l’ordenament urbanístic.

Oficina d’Informació Territorial

Des de l’Oficina d’Informació Territorial s’assessora i s’informa la ciutadania i els ajuntaments, especialment pel que fa a la interpretació de la normativa d’ordenació del territori, a l’adaptació dels plans municipals al Pla Territorial Insular i als plans directors sectorials.