Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Territori, Mobilitat i Infraestructures

El Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures s’ocupa d’ordenar el desenvolupament territorial de Mallorca i de controlar la legalitat del planejament urbanístic. Igualment exerceix el control d’usos al sòl rústic i d’una part del litoral, i s’encarrega de fer complir la legalitat urbanística vigent. Assessora els ajuntaments en l’adaptació dels plans municipals als plans directors sectorials insulars i expedeix les cèdules d’habitabilitat d’edificis i habitatges.

Desenvolupa les polítiques de paisatge de Mallorca, així com altres figures d’ordenació territorial de les polítiques sectorials, com ara la intervenció en àmbits turístics i la distribució adequada dels establiments comercials.

S’encarrega de les obres de construcció, conservació, manteniment i d’ampliació de les carreteres insulars de la xarxa primària i secundària que són titularitat del Consell de Mallorca i de les incidències en el trànsit. També fa les inspeccions tècniques periòdiques i no periòdiques de vehicles i d’automòbils que hi circulen.

Regula els espectacles públics i les activitats recreatives i atorga les autoritzacions per fer proves esportives de recorregut, com ara curses, marxes ciclistes o ral·lis, que travessin més d’un municipi.

Composició

Conseller

  Fernando Rubio Aguiló

Secretaria tècnica

  José Penadés Bernal

Direcció Insular de Territori i Paisatge

  Jaime Fanals Rosselló

Direcció Insular d’Urbanisme i Planejament Municipal

  Maria José Frau Marí

Director insular d’Infraestructures i d'Inspecció Tècnica de Vehicles

  Rafel Gelabert Tortella

Direcció Insular Mobilitat i d’Activitats

  Rafael Oliver Barros

Temes relacionats